ست اداری باشگاه شهرنخل تقی

سربرگ برگه ای که به منظور مکاتبه بین ادارات و موسسات و سازمان ها می باشد و برای یادداشت های داخلی و نامه نگاری های اداری از سربرگ خاص هر شرکت استفاده می شود معمولا وظایف شرکت ، آدرس و مشخصات شرکت را در سربرگ یادداشت می کنیم .  همچنین آرم شرکت ،تاریخ ،شماره ، […]