مجله پارس پیش شماره

مجله نشریه ای دوره ای است که به موضوعات خاص می پردازد و اغلب به صورت انتشارات رسمی یا نیمه رسمی برای گروه مخاطب خاص منتشر می شود. مجله معمولاً به صورت شماره ها یا جزوه های پیاپی با فاصله زمان منظم برای مدت نامحدود منتشر می شود و حاوی مقالات و اطلاعات مفید، علمی […]