مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود و در حوزه ارتباطات رسوخ می کند. ما با شناخت کامل از حوزه پیرامونی و مسئولیت شرکت ها برای شما بهترین ایده ها را در حوزه مسئولیت اجتماعی پیشنهاد می کنیم