در حال حاضر ۵۴۰ نوع مواد روان گردان در جهان عرضه می شود، چهارمین بحران در جهان موضوع مواد مخدر و روان گردان است و مصرف این دو مواد به عنوان بزرگترین شوک هزاره سوم به شمار می آیند . با توسعه، شیوع و ترویج مصرف مواد مخدر در منطقه نسل آینده رابه نسل بی اراده ، سست عنصر ، فاقد مهارت ، توان و بضاعت مادی و معنوی تبدیل کند، که این معضل یکی از بزرگترین خطراتی است که صنعت را در منطقه تحت الشعاع قرار می دهد. ما با تجربه فراوان در این زمینه به کمک شما می آییم تا با فرهنگ سازی خانواده بتواند نقش خود را ایفا کند زیرا آگاه کردن مردم از مضرات و خطرات مصرف مواد مخدر باعث کاهش گرایش به مصرف مواد می شود و لازمه تحقق این امر ، اجتماعی کردن و مشارکت مردمی است . با استفاده از نخبگان و افراد خوش فکر برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر راهکارهای تاثیر گذاری به شما پیشنهاد می کنیم.