کودکـان و نوجـوانان در منازعات و چالش های اجتماعـی مانند انقلاب، جنگ، بحران های اقتصـادی و توسعه حکم محیــط زیست مـا را دارند که قادر به تاثیر گذاری بر روند این اتفاقات و تصمیم گیری های ما نیستند و فقط ناظـر و متاثر از این اتفاقات خواهند بود. پس باید در هر موقعیتی که هستیم بچه ها را به حال خود رها نکنیم عدم توجه و مدیـریت نادرست قشـر کودک و نوجـوان باعث صدمـات جبران ناپذیری بر پیکره ی اجتمـاع و آینده ی کشـور خواهد داشت که نمونه ی آن را بر نسل هـای قبل شـاهد هستیم. در برنامه های فرهنگی بـاید به حوزه کودک و نوجوان توجه ویژه داشته باشیم. ما در این باره با شما صحبت خواهیم کرد