گردشگري پديده قرن بيستم است و نمي توان آن را ناديده گرفت، بلكه بايد به عنوان پديده اي كه وجود دارد (خوب يا بد) به آن نگريست. همه ساله ميليونها نفر به سفر مي روند و كسي نمي تواند آنها را از سفر باز دارد، آنها خواهند آمد، پس بگذاريم از اين حركت بعنوان منبعي براي توسعه استفاده كنيم. رشد روز افزون و شتابنده صنعت گردشگري موجب شده كه بسياري از صاحب نظران، قرن بيستم را قرن گردشگري بنامند. به نظر متوليان امـور گردشگري، در آغاز قرن بيست و يكم انقلابي در گردشگري رخ مي دهد، انقلابـي كه امـواج آن در اقصي نقاط جهان اثر گذار خواهد بود. اهميت گردشگري به عنوان پديده اي نويـن، از ابعـاد مختلف اقتصـادي، سياسـي، اجتماعـي، فرهنگي و زيست محيطـي قابل بحث و بررسي است. در منطقه ویژه پارس نیز بحث گردشگری که از آن به توریسم صنعتـی نیز یاد می شود جای گسترش فراوانی دارد، کانون ایده برتر پارس چندین سال متوالی در این حوزه فعالیت کرده است.