اهمیت و ضروت استفاده از بودجه سالانه و سیستم نظارت

همانطور که کشور ها نیازمند برنامه مدون سالانه ای تحت عنوان برنامه و بودجه هستند، سازمان ها، شرکت ها و حتی اشخاص نیز در رسیدن به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند برنامه و بودجه سالانه هستند.

اهمیتِ داشتن بودجه بر مدیران پوشیده نیست. از خاصیت های برنامه و بودجه می توان به نظم دادن به هزینه های مجموعه اشاره کرد و در طول سال مطمئن بود که هزینه های صورت گرفته مطابق برنامه بوده است. از طرف دیگر بودجه سالانه این امکان را فراهم می کند تا شرکت در راستای اهداف بلند مدت تدوین شده (برنامه استراتژیک بلند مدت) گام برداد و در طول زمان از آن منحرف نشود.