سیستم اطلاع رسانی یکپارچه به معنای عرضه ی محتوا از طریق نشانه های تصویری است که جایــگزین واژگان شــده اند و پیـام های بش تری درمقایسه با نمادهـای زبانـی انتــقال می دهند. با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فن آوری های ارتباطی، مفهوم دیگری با عنوان “سامانه نمایش محتوای یکپارچه” وارد ادبیات روابط عمومی ها گردید و جای خـود را در میـان ابزارهـای ریـز و درشت روابط عمومی الکترونیک به خوبی یافت. این سامانه توانسته با گـردآوری بسـیاری از ویژگــی های فن آوری های ارتبـاطی ،گام بلندی در تحقق روابط عمومی های نوین الکترونیک بر دارد. به طور ویژه، استفاده از محتواهای گرافیکی و تصویری در پیام رسانی، تا حد زیادی توانسته اثرات بیش تری بر مخاطب داشته باشد. طبق پژوهش های انجام شده نیز، اطلاع رسانی گرافیکی و تصویری دارای قدرت بسیار زیادی است و بر اساس همین تحقیقات، مهـم ترین اولویت روابط عمومی ها برای تولید و استفاده از محتوا، افزایش قدرت اطلاع رسانی بـا اسـتفاده از جـیابیت هـای بصـری بـه شــــمار می آید. بنابراین به نظر می رسد مسیر اطلاع رسانی سازمانی به گونه ای تغییر یافته که ناگزیر از بهره مندی از فـن آوری های نوین اطلاع رسانی است؛ زیرا از یک سو باید در زمانی کوتاه و فضایی محدود، حجم بالایی از اطلاعات را در اختیار مخاطبان قرار دهد و از سوی دیگر تنها با تکیه بر فن آوری ها است که این مهم تحقق می یابد.