ست اداری باشگاه شهرنخل تقی

ست اداری باشگاه شهرنخل تقی

سربرگ برگه ای که به منظور مکاتبه بین ادارات و موسسات و سازمان ها می باشد و برای یادداشت های داخلی و نامه نگاری های اداری از سربرگ خاص هر شرکت استفاده می شود معمولا وظایف شرکت ، آدرس و مشخصات شرکت را در سربرگ یادداشت می کنیم .  همچنین آرم شرکت ،تاریخ ،شماره ، پیوست در سربرگ ذکر می شود .  سربرگ ها معمولا با پاکت نامه و کارت ویزیت هماهنگی دارند.