مجله پارس پیش شماره

مجله پارس پیش شماره

مجله نشریه ای دوره ای است که به موضوعات خاص می پردازد و اغلب به صورت انتشارات رسمی یا نیمه رسمی برای گروه مخاطب خاص منتشر می شود. مجله معمولاً به صورت شماره ها یا جزوه های پیاپی با فاصله زمان منظم برای مدت نامحدود منتشر می شود و حاوی مقالات و اطلاعات مفید، علمی و کاربردی درباره موضوع هایگوناگون است. هدف از مجلات آموزش سلامت، بالا بردن آگاهی های تخصصی مخاطبان در زمینه های گوناگون پزشکی و سلامت است.